LA PARRÒQUIA, COMUNITAT CRISTIANA


- Una Església-comunitat de persones, convocada i reunida per iniciativa de l’Esperit del Senyor. La força que les uneix és la fe en Jesucrist, que es manifesta en l’amor a Déu i en la caritat mútua.

- Una comunitat-servei. L’Església existeix per al món i s’identifica per la missió que té en el món: anunciar Jesucrist com a salvació, amb paraules i obres.

- Una comunitat carismàtica on els membres, persones i grups, han estat enriquits per l’Esperit amb dons i gràcies diferents i complementàries.


La parròquia com expressió pròxima i visible de l’Església local, apareix amb els següents trets que caracteritzen la seva fesomia:

- La diocesanitat. La parròquia, cèl·lula de l’Església local, realitza la seva missió en comunió amb el Bisbe que presideix la diòcesi i en comunió amb les altres parròquies i organismes pastorals diocesans.

- La territorialitat. La comunitat cristiana parroquial encarna l’Església en un territori concret, com a centre animador que dóna sentit eclesial als diversos grups i comunitats que hi existeixen.

- La globalitat de la seva missió. La parròquia realitza una funció integral, ja que acompanya les persones i famílies al llarg de la seva existència, en l'educació i creixement de la seva fe, i les acull a totes qualsevol que sigui el seu ritme i vivència de la fe.

- La amplitud i pluralitat. La parròquia acull tot el poble de Déu i ofereix al creient la pertinença eclesial

pel simple fet d’estar batejat.

- La complementarietat. Encara que la parròquia contingui totes les dimensions de l’eclesialitat, per a realitzar-les necessita l’ajuda i la col·laboració mútua amb altres entitats

religioses i institucions civils.

- Una comunió de comunitats. La parròquia promou i integra comunitats amb estil i qualitat pròpies, que es converteixen en manifestacions d’una vida cristiana unitària i nascuda de la comunió, que es realitza i se significa d’una manera especial en l’eucaristia dominical.

- Una comunitat corresponsable. La parròquia, com tota l’Església, és de tots els batejats per dret adquirit en un mateix baptisme; tanmateix no tots els fidels exerceixen de la mateixa manera aquesta comú corresponsabilitat, sinó que en la comunió a cadascú li correspon una tasca, que neix de la seva específica vocació o do de l’Esperit Sant. La seva dinàmica és de comunió en la diversitat.

- Una comunitat presidida pels preveres. Ells són els primers col·laboradors del Bisbe i participen, per tant, de la seva missió d’ensenyar, santificar i regir.

- La parròquia, com comunitat eclesial, té a Jesucrist per cap i a Maria, com model i Mare de l'Església.

© Copyright 2014, Tots els drets reservats   |   Contacte   |    Inici    |


Història          La parròquia, comunitat cristiana        La parròquia salesiana        Organigrama de la parròquia